Regulamin serwisu szablony.actualizer.pl - informacje podstawowe, regulamin zakupu szablonów, regulamin hostingu.

Tło:
Teraz możesz mieć nowoczesną stronę www z profesjonalnym systemem CMS Actualizer jeszcze taniej niż myślisz. Wybierz szablon, określ wersję systemu CMS i funkcjonalności, a wciągu max 2 dni otrzymasz darmową wycenę!
Heuristic: Wystartował Program Partnerski - polecaj serwis i zarabiaj PLN w gotówce - więcej ...
Schowek
Koszyk
Brak szablonów w schowku
Brak szablonów w koszyku
Jesteś tutaj: StartPomocRegulamin

Regulamin - informacje podstawowe

1. Postanowienia ogólne

Każda osoba korzystająca z Serwisu powinna dokładnie zapoznać się z poniższym regulaminem. Kupując jakikolwiek produkt lub usługę dostępną w ofercie Serwisu oznacza, że kupujący przeczytał i zaakceptował Regulamin. 


Definicje

Użyte w treści Regulaminu pojęcia oznaczają:

 • Heuristic - podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami poniższego regulaminu, którego adresy elektroniczne, siedziba i adres wskazane są na http://szablony.actualizer.pl/firma/kontakt.
 • Regulamin - niniejszy Regulamin Świadczenia Usług, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dostępny w serwisie szablony.actualizer.pl
 • Podmiot - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną.
 • Abonent - podmiot, który zawiera albo zawarł umowę o świadczenie usług lub też podmiot, na rzecz którego została zawarta taka umowa.
 • Zamawiający, Konsument - osoba fizyczna, która zawiera lub na rzecz której została zawarta umowa o świadczenie usług, w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Konto hostingowe - usługa świadczona przez Heuristic na rzecz Abonenta, o parametrach określonych w specyfikacji danego konta hostingowego.
 • Specyfikacja konta hostingowego - charakterystyka konta hostingowego oferowanego i świadczonego przez Heuristic opisana szczegółowo w załączniku do umowy zawieranej między Heuristic a Podmiotem.
 • Transfer miesięczny - maksymalny ruch generowany przez wszystkie usługi na koncie hostingowym Abonenta z i do usługi Abonenta, do wykorzystania w okresie abonamentowym liczony w GB (1 Gigabytes = 1024 Megabytes).
 • Opłata abonamentowa - wynagrodzenie płacone przez Abonenta za usługi świadczone na podstawie zawartej umowy w zakresie określonym umową. Opłata abonamentowa nie obejmuje kosztów dostępu do usługi, opłat bankowych i pocztowych, zakupu sprzętu i oprogramowania do korzystania z usług.
 • Okres abonamentowy - okres rozliczeniowy, za który Abonent dokonał płatności wynagrodzenia z góry, określony w ofercie Heuristic. Okres abonamentowy ulega zakończeniu również w przypadku przekroczeniu przez Abonenta rocznego limitu ruchu przyznanego Abonamentowi w ramach wykupionego konta hostingowego.
 • Szablon strony www - pakiet plików zawierający gotową stronę www w wersji HTML oraz pliki źródłowe PSD i Flash oraz inne pliki wchodzące w skład pakietu opisane każdorazowo w szczegółach szablonu.
 • Produkt - niewyłączna licencja na system zarządzania treścią Actualizer CMS wraz z usługą wdrożenia funkcjonalności w zakresie określonym w umowie zawieranej między Heuristic a Zamawiającym.
 • Heuristic oraz Zamawiający, Konsument zwani są razem Stronami.


2. Zawarcie umowy

 1. Zawarcie umowy na zakup gotowego szablonu strony www (pakietu) z lub bez konta hostingowego odbywa się w momencie wpływu na rachunek bankowy Heuristic należności za wybrany szablon, po wcześniejszym złożeniu zamówienia na dany szablon stron www. W momencie złożenia zamówienia na wybrany szablon strony www generowana jest automatycznie faktura pro forma na kwotę zamówienia, która zostaje przesłana na adres e-mail podany w zamówieniu.
 2. Zawarcie umowy za zakup gotowego szablonu strony www wraz z wdrożeniem systemu Actualizer CMS z lub bez konta hostingowego odbywa się w momencie wpływu na rachunek bankowy Heuristic należności za pierwszą ratę w wysokości określonej w umowie. Umowa określająca prawa i obowiązki Stron oraz zakres prac generowana jest na podstawie zamówienia składanego przez Zamawiającego. Zamówienie składane jest w oparciu o wycenę wdrożenia szablonu, Produktu oraz dodatkowych usług przygotowywana jest na prośbę Zamawiającego.
 3. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, chyba że czas trwania umowy określony jest w regulaminie konkretnej usługi lub regulaminu promocyjnego.
 4. W przypadku umowy na zakup szablonu strony wraz z wdrożeniem systemu zarządzania treścią Actualizer CMS, czas trwania prac związanych z wdrożeniem podawany jest w harmonogramie wdrożenia będącym załącznikiem do zawartej umowy.
 5. Heuristic uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w związku ze świadczeniem usług i w tym zakresie jego obowiązki i prawa kształtowane będą przez tę ustawę z zastrzeżeniem modyfikacji zawartych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku Nr 144 poz. 1204). Abonent ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, nadto ma prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych, z zastrzeżeniem bezwzględnych uprawnień Heuristic, które wynikają z ustawy, o której wyżej mowa.
 6. Przy rejestracji Abonent podaje wymagane dane, zgodnie z rzeczywistością, do których należą:
  1. nazwisko i imiona
  2. numer PESEL, jeżeli Abonent jest Konsumentem
  3. pełna nazwa firmy oraz numer NIP, jeżeli Abonent jest przedsiębiorcą
  4. adres zamieszkania lub adres siedziby
  5. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa powyżej
  6. adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego z Abonentem.
 7. Heuristic uprawniony jest do odmowy zawarcia umowy i świadczenia usługi lub też odstąpienia od zawartej już umowy, w przypadku, gdy:
  1. Abonent poda dane niezgodnie z rzeczywistością
  2. Heuristic uprzednio rozwiązał umowę z Abonentem na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Abonent
  3. zachodzi uzasadniona obawa, że usługa wykorzystana będzie do celów niezgodnych z charakterem i przeznaczeniem usługi, w szczególności, gdy będzie wykorzystywana przez Abonenta w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów sprzętowych przez innych Abonentów
  4. zachodzi obawa, że za pomocą usługi wykonywane będą czynności stanowiące czyny bezprawne, w szczególności przesyłany będzie spam
  5. uprzednio osobiście albo wspólnie z innymi osobami, albo za pośrednictwem innych osób, Abonent korzystał z usługi w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem
  6. Abonent naruszył podczas rejestracji albo w związku z poprzednim korzystaniem z usługi, prawa osób trzecich lub przepisy powszechnie obowiązujące, w tym m.in. dokonał czynu bezprawnego.
 8. Z chwilą rejestracji Abonent oświadcza, iż:
  1. zapoznał się z treścią dokumentów stanowiących podstawę zawarcia umowy
  2. wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną
  3. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, które konieczne są do przygotowania i  wykonywania zawieranej umowy, w tym na przetwarzanie tych danych w przyszłości, również w zakresie dokonywania płatności za usługę za pośrednictwem wyspecjalizowanych serwisów internetowych jak i przekazywania tych danych podmiotom wskazanym przy rejestracji
  4. został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania
  5. wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail wskazany przy zawarciu umowy lub inny adres podany w terminie późniejszym informacji o zmianach w zakresie świadczenia usług przez Heuristic, informacji handlowych o nowych usługach Heuristic oraz jej partnerów.


3. Płatności

  1. Abonent dokonuje zapłaty pierwszej opłaty za wybrany szablon stron www, opłaty abonamentowej lub pierwszej raty za wdrożenie w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury pro forma. Faktura wystawiana jest automatycznie na koncie Abonenta po założeniu zamówienia oraz wysyłana jako załącznik wiadomości e-mail na adres podany w zamówieniu. Płatność dokonywana jest na rachunek bankowy Heuristic. Umowa nie zostaje zawarta, jeśli płatność nie zostanie dokonana do ostatniego dnia terminu wyznaczonego na fakturze. W przypadku, gdy opóźniona płatność zostanie dokonana w terminie kolejnych 28 dni po upływie pierwotnego terminu płatności, Heuristic uprawniony jest uznać umowę za skutecznie zawartą od dnia wpłaty opłaty abonamentowej.
  2. Datą zapłaty jest data uznania rachunku bankowego Heuristic pełną kwotą wynagrodzenia. Wszelkie dodatkowe opłaty związane z dokonaniem płatności, w tym opłaty bankowe i pocztowe, obciążają Abonenta.
  3. W przypadku opłat abonamentowych za konto hostingowe Heuristic poinformuje Abonenta o konieczności wniesienia kolejnej opłaty abonamentowej, której termin płatności wynosi 14 dni w przypadku upływu okresu abonamentowego oraz 7 dni w przypadku zakończenia okresu abonamentowego w wyniku przekroczenia limitu transferu. Ruch wygenerowany po przekroczeniu dotychczasowego limitu jest zaliczany na poczet kolejnego okresu abonamentowego.
  4. W przypadku braku płatności abonamentowej w zastrzeżonym terminie, Heuristic uprawnione jest do wstrzymania się z dalszym świadczeniem usługi lub ograniczenia jej funkcjonalności, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Abonenta. Brak płatności w kolejnym terminie 7 dni spowoduje wygaśnięcie umowy z upływem tego terminu. W takim przypadku wszelkie dane wprowadzone przez Abonenta do systemu zostaną usunięte, bez ponoszenia przez Heuristic odpowiedzialności z tego tytułu.


4. Wykonywanie umowy

  1. W przypadku konta hostingowego Abonent może dokonać konfiguracji usługi w zakresie określonym w jej specyfikacji i dokumentacji technicznej określającej jej parametry, w szczególności w zakresie wprowadzenia zabezpieczeń innych niż standardowe. Heuristic nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia spowodowane brakiem dodatkowych zabezpieczeń, jak również za oprogramowanie instalowane przez Abonenta.
  2. Abonent nie może korzystać z konta hostingowego:
   1. w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem usługi, zwłaszcza w sposób uniemożliwiający lub utrudniający korzystanie z zasobów systemowych lub sprzętowych Heuristic przez innych Abonentów
   2. w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa
   3. w celu przesyłania spamu lub dostarczania treści o charakterze bezprawnym
   4. w celu utrzymywania serwisów lub rozpowszechniania wiadomości o treści erotycznej oraz zawierających nielegalne oprogramowanie lub których elementy (np. skrypty CGI, duże pliki danych) wykorzystywane są przez inne serwisy nie utrzymywane przez Heuristic
   5. w sposób godzący w integralność systemu informatycznego Heuristic.
  3. Abonent jest zobowiązany korzystać z konta hostingowego w sposób, nie naruszający prawa osób trzecich.
  4. Zmiana rodzaju konta hostingowego w trakcie trwania okresu abonamentowego wymaga zgody Heuristic i nie powoduje wydłużenia opłaconego okresu abonamentowego oraz zwiększenia limitu transferu przysługującego w ramach danego konta.
  5. Heuristic zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług, za które Abonent uiścił opłatę abonamentową, o ile nie doszło do naruszenia umowy. Heuristic gwarantuje ciągłość w dostarczaniu usług przez 97 % czasu w każdym miesiącu kalendarzowym objętym opłatą abonamentową. W przypadku, gdy wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Heuristic, wystąpi brak ciągłości w świadczeniu danej usługi trwający przez okres przekraczający 3 % czasu w danym miesiącu, liczony od chwili uzyskania przez Heuristic informacji o braku ciągłości, Abonent będzie uprawniony do uzyskania przedłużenia opłaconego okresu abonamentowego danej usługi o jeden miesiąc za każde 5 godzin braku ciągłości w świadczeniu danej usługi, następujące po upływie 3 % czasu braku ciągłości w danym miesiącu.
  6. W przypadku konta hostingowego, Heuristic tworzy kopię zapasową danych, z której przywracane są dane w przypadku awarii maksymalnie sprzed 24 godzin przed awarią.
  7. Heuristic gwarantuje Abonentowi możliwość zakończenia korzystania z konta hostingowego w każdej chwili, co jednak nie powoduje zakończenia bytu prawnego umowy, do czego jest niezbędne wypowiedzenie umowy przez Abonenta, z zachowaniem okresu wypowiedzenia.
  8. Szkoda poniesiona przez Abonenta, za którą Heuristic na podstawie zawartej umowy będzie ponosić odpowiedzialność, nie obejmuje ewentualnych utraconych przez Abonenta korzyści. Wysokość roszczenia Abonenta nie może przekraczać kwoty rocznej opłaty abonamentowej za konto hostingowe, która jest przedmiotem roszczenia.
  9. Abonent ponosi odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania i szkody wynikające ze zdarzeń będących wynikiem działań lub zaniechań Abonenta, pozostających w związku z korzystaniem z konta hostingowego, bez względu na sposób korzystania z usług.

5. Procedura reklamacyjna

  1. Reklamacja składana przez Abonenta, w związku z niewykonaniem lub nienależytym świadczeniem usług hostingowych, powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz określać:
   1. Abonenta, w sposób umożliwiający jego identyfikację
   2. nazwę i typ usługi, której reklamacja dotyczy
   3. przedmiot reklamacji
   4. okoliczności uzasadniające reklamację.
  2. Reklamacja winna zostać przesłana pod adres wskazany w regulaminie. 
  3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, a następnie Heuristic prześle Abonentowi odpowiedź, wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji oraz uzasadnienie.

6. Postanowienia końcowe

  1. Każda ze stron umowy może ją wypowiedzieć, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, bez konieczności wskazywania przyczyny. Wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej. W przypadku wypowiedzenia powodującego rozwiązanie umowy przed upływem okresu abonamentowego i przed wykorzystaniem w całości limitu transferu, Abonent nie będzie uprawniony do żądania zwrotu kwoty części niewykorzystanej, a zapłaconej opłaty abonamentowej. Prawo do wypowiedzenia umowy przez Abonenta może zostać ograniczone czasowo postanowieniami regulaminu świadczenia konkretnej usługi i/lub postanowieniami regulaminu promocyjnego.
  2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej i od tego dnia będzie miał zastosowanie do umów zawieranych z Heuristic.
  3. Heuristic zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania umowy.
  4. O zmianie regulaminu Heuristic zawiadomi Abonenta, przesyłając mu, na wskazany podczas rejestracji lub w zamówieniu adres poczty elektronicznej lub inny adres wskazany jako wyłączny adres do korespondencji e-mail z Abonentem, treść regulaminu lub odnośnik do strony www zawierającej nowy regulamin lub wprowadzane zmiany. Zmiany zostaną oznaczone w jego treści w sposób niebudzący wątpliwości.
  5. Nowy regulamin lub zmiana dotychczasowych regulaminów wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty publikacji na stronie http://szablony.actualizer.pl, o ile Abonent, po umożliwieniu mu zapoznania się z treścią nowego regulaminu lub zmian, nie wypowiedział umowy do końca upływu tego terminu.
  6. Do umów zawartych z Heuristic ma zastosowanie polskie prawo.wstecz