Regulamin serwisu szablony.actualizer.pl - informacje podstawowe, regulamin zakupu szablonów, regulamin hostingu.

Tło:
Teraz możesz mieć nowoczesną stronę www z profesjonalnym systemem CMS Actualizer jeszcze taniej niż myślisz. Wybierz szablon, określ wersję systemu CMS i funkcjonalności, a wciągu max 2 dni otrzymasz darmową wycenę!
Heuristic: Wystartował Program Partnerski - polecaj serwis i zarabiaj PLN w gotówce - więcej ...
Schowek
Koszyk
Brak szablonów w schowku
Brak szablonów w koszyku
Jesteś tutaj: StartPomocRegulamin

Regulamin - Program Lojalnościowy, Program Partnerski

1. Postanowienia ogólne


Niniejszy regulamin określa zasady przystąpienia oraz prawa i obowiązki związane z uczestnictwem w Programie Lojalnościowym oraz Programie Partnerskim.

Regulamin nie znajduje zastosowania w przypadku czasowych akcji promocyjnych związanych z nabywaniem produktów i usług na specjalnych warunkach (upusty i rabaty), które mogą zostać przeprowadzone w serwisie. W takich przypadkach produkty i usługi nabyte w takich warunkach nie uprawniają do otrzymania punktów, jednak w każdym przypadku będzie to wynikać z regulaminów tych akcji.

Definicje

Użyte w treści Regulaminu pojęcia oznaczają:

 1. OrganizatorHeuristic - podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami poniższego regulaminu, którego adresy elektroniczne, siedziba i adres wskazane są na http://szablony.actualizer.pl/firma/kontakt ustalający zasady Programu Lojalnościowego i Programu Partnerskiego.
 2. Klient - podmiot lub jednostka organizacyjna, którzy zawarli z Organizatorem lub innym podmiotem wskazanym przez Organizatora, umowę o świadczenie usług.
 3. Partner - zarejestrowany w serwisie podmiot lub jednostka organizacyjna, która przystąpiła do Programu Partnerskiego.
 4. Program Lojalnościowy /zwany również w skrócie PL/- ustalone w niniejszym regulaminie oraz regulaminach akcji promocyjnych program polegający na przyznawaniu punktów na rzecz Klientów, w związku z zawarciem, przedłużeniem lub zmianą umów.
 5. Program Partnerski /zwany również w skrócie PP/ - ustalone w niniejszym regulaminie oraz regulaminach akcji promocyjnych program polegający na przyznawaniu punktów Partnerowi polecającemu usługi i produkty oferowane w serwisie.
 6. Punkty – punkty przyznawane przez Organizatora Klientom po spełnieniu warunków określonych w Programie Lojalnościowym i Programie Partnerskim. Punkty mogą być użyte jako środek płatniczy w serwisie lub wypłacone w ekwiwalencie gotówkowym.
 7. Konto punktowe – miejsce ewidencji punktów Klienta i Partnera. Punkty ewidencjonowane będą wyłącznie na rzecz Klientów i Partnerów, w formie elektronicznej, a Organizator poza wypadkami szczególnie uzasadnionymi, nie będzie wydawał żadnych dokumentów potwierdzających ilość zebranych punktów, czy to w formie tradycyjnej, czy też na innych nośnikach informacji.

2. Przystąpienie do Programu Lojalnościowego

 1. Do PL może przystąpić każdy Klient. 
 2. Warunkiem przystąpienia do PL jest posiadanie konta w serwisie.
 3. Klient przystępuje do PL w momencie akceptacji warunków i postanowień niniejszego Regulaminu oraz dokonaniu pierwszej płatności za usługę świadczoną przez Organizatora.
 4. Organizator nalicza punkty za usługi i produkty zakupione od Organizatora i opłacone w całości.

3. Przystąpienie do Programu Partnerskiego

 1. Do PP może przystąpić każdy Klient lub Partner.
 2. Warunkiem przystąpienia do PP jest posiadanie konta w serwisie.
 3. Klient/Partner przystępuje do PP w momencie akceptacji warunków i postanowień niniejszego Regulaminu oraz polecania serwisu poprzez dostępne w PP narzędzia polecające tj.:
  1. Link Partnerski
  2. Baner Partnerski
  3. własny login.
 4. Organizator nalicza punkty za usługi i produkty zakupione od Organizatora i opłacone w całości będące wynikiem polecenia.

4. Przyznawanie punktów

 1. Organizator przyznaje i ewidencjonuje punkty na koncie Klienta/Partnera, co oznacza, że zwiększa lub zmniejsza ilość punktów na koncie zgodnie z czynnościami podjętymi przez Klienta/Partnera, które zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu skutkować będą zwiększeniem albo zmniejszeniem ilości punktów na koncie.
 2. Podstawą do zaewidencjonowania punktów są wyłącznie rzeczywiste zdarzenia uprawniające Klienta/Partnera do otrzymania punktów, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w PL i PP.
 3. Warunkiem przyznania punktów w PL jest dokonanie zakupu produktu lub usługi po wcześniejszym zalogowaniu się w serwisie.
 4. Warunkiem przyznania punktów w PP jest dokonanie zakupu produktu lub usługi będące wynikiem polecenia przy użyciu jednego z narzędzi polecających.
 5. Zaewidencjonowanie punktów na koncie Klienta/Partnera następuje nie później niż po 7 dniach od zdarzenia stanowiącego podstawę do ich przyznania.
 6. Organizator ma prawo weryfikować poprawność naliczenia i zaewidencjonowania punktów. Weryfikując poprawność naliczenia i zaewidencjonowania, Organizator może korygować stan konta, wskazując podstawy i przyczyny dokonanej korekty.

5. Rozporządzanie punktami

 1. Klient/Partner nie może w żaden sposób przekazać punktów na rzecz innych osób, w szczególności w przypadku przenoszenia praw z umów zawartych z Organizatorem na inne osoby.
 2. Zabroniona jest odsprzedaż punktów lub ich wymiana na inne dobra poza Programami i bezskuteczna w stosunku do Organizatora.
 3. Organizator jest uprawniony do usunięcia punktów z konta Klienta/Partnera, co do których stwierdził że nabyto je w drodze wymiany lub zakupiono je, a także w przypadku, gdy ustali się, że Klient/Partner nie był uprawniony do udziału w Programie lub uzyskano punkty w sposób sprzeczny z zasadami ich przyznawania.

6. Dane osobowe

 1. Organizator przetwarza dane osobowe Klientów/Partnerów na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Klient/Partner zobowiązany jest podać dane osobowe wskazane przez Organizatora w chwili przystąpienia do PL/PP.
 3. Klient/Partner wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - w celach operacyjnych związanych z funkcjonowaniem PL/PP, polegających w szczególności na przyznawaniu i wydawaniu Nagród, w celach marketingowych, statystycznych, podatkowych oraz związanych z bezpieczeństwem Programu.
 4. Organizator może uzależnić opłaty produktu lub usługi zgromadzonymi punktami lub wypłaty ekwiwalentu punktów w gotówce Klientowi/Partnerowi od podania zgodnych z prawdą danych w procesie rejestracji i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie. Na żądanie Organizatora Klient/Partner potwierdza informacje na piśmie.
 5. Odmowa udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych jest podstawą do ograniczenia lub pozbawienia Klienta/Partnera prawa do składania dyspozycji w PL/PP i odbioru Nagród.

7. Wykorzystanie zgromadzonych punktów

 1. Punkty mogą być:
  1. użyte jako środek płatniczy na produkty i usługi oferowane w serwisie, gdzie siła nabywcza punktów określona jest w szczegółach PL/PP.
  2. wypłacone jako ich ekwiwalent w gotówce, przy czym stosunek przeliczania zgromadzonych punktów na gotówkę określona jest w szczegółach PL/PP.
 2. Użycie punktów do zapłaty za produkt lub usługę lub wypłata ich ekwiwalentu powoduje zmniejszenie ilości punktów na koncie klienta odpowiednio o wartość użytych punktów.
 3. Podstawą do rozliczenia punktów jest cena produktu/usługi wyrażona w punktach w momencie składania zamówienia lub przelicznik punktów na gotówkę w dniu złożenia zamówienia o wypłatę gotówki.
 4. Wartość produktów i usług, wyrażona w punktach oraz przelicznik ekwiwalentu punktów na gotówkę, może ulec zmianie. W przypadku zmiany wartości punktowej, Organizator poinformuje o tym Klientów/Partnerów.

8. Opodatkowanie

 1. Podatki lub opłaty związane z wypłatą ekwiwalentu punktów w gotówce ciążą na Kliencie/Partnerze na zasadach ogólnych.

9. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane ze procesem gromadzenia i ewidencjonowania punktów, zamówieniem lub jego realizacją przyjmowane są wyłącznie przez Organizatora, na podstawie zgłoszeń sporządzonych w formie pisemnej, albo elektronicznej z tym zastrzeżeniem, że muszą one wskazywać konkretne okoliczności, które spowodowały konieczność zgłoszenia reklamacji i zostaną zgłoszone nie później, niż 14 dni od daty zdarzenia stanowiącego podstawę zgłoszenia reklamacji.
 2. Organizator może żądać potwierdzenia zgłoszenia reklamacji dokonanego elektronicznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

10. Czas trwania Programu Lojalnościowego/Programu Partnerskiego

 1. Czas trwania Programu jest nieoznaczony.
 2. Organizator może zakończyć PL/PP w każdym czasie, po uprzednim zawiadomieniu Klientów/Partnerów w formie elektronicznej, wskazując jednocześnie termin zakończenia Programu.
 3. Uczestnik będzie upoważniony do wypłaty ekwiwalentu zebranych punktów w terminie 60 dni od daty powyższego zawiadomienia. Po upływie tego terminu punkty tracą ważność.
 4. W przypadku wprowadzenia nowych możliwości ofert (np. oferty innych podmiotów, promocje) Organizator poinformuje Klientów/Partnerów o tym fakcie na swoich stronach internetowych.

11. Postanowienia końcowe

 1. Możliwa jest zmiana Regulaminu w każdym czasie, bez konieczności kończenia programu.
 2. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych Klientów/Partnerów.
 3. Informacja o zmianach w Regulaminie, zostanie zamieszczona na stronach internetowych Organizatora i przesłana pocztą elektroniczna do każdego z Klientów/Partnerów.wstecz